http://www.progastro24.pl

Uwarunkowania prawne wobec systemu HACCP

21-07-2011
Uwarunkowania prawne System HACCP ma swoje uwarunkowania w polskim prawie żywnościowym. Obowiązek wdrażania tego systemu wykazuje wiele dokumentów organizacji FAO, WHO, Codex Alimentarius oraz dyrektywy Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej, a także w Stanach Zjednoczonych, system bezpieczeństwa HACCP jest obligatoryjny wobec prawa we wszystkich gałęziach branży spożywczej oraz w placówkach zbiorowego żywienia. Polskie prawodawstwo nakłada obowiązek na przedsiębiorstwa wdrożenia systemu HACCP, lecz nie określa ono okresu w jakim ma zostać on wdrożony . Prawo żywnościowe Unii Europejskiej Wszelkie działania w zakresie produkcji żywności podlegają uwarunkowaniom prawnym, w wyniku integracji Polski z Unią Europejską zostały nałożone na sektor spożywczy dodatkowe normy prawne. W wyniku tego powstał ujednolicony system zagwarantowania bezpieczeństwa żywności. Do podstawowych regulacji międzynarodowych z zakresu prawa żywnościowego i higieny żywności zaliczyć należy : • Kodeks żywnościowy - Codex Alimentarius - są to ogólne zasady z zakresu higieny i żywności. W roku 1962 na wspólnej sesji Światowej Organizacji Zdrowia- WHO – oraz Organizacji Do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa- FAO – powołano Komisje Kodeksu Żywnościowego. Uchwaliła ona Kodeks Żywnościowy , który stanowi zbiór standardów żywnościowych dla podstawowych środków spożywczych, surowców oraz półproduktów zaakceptowany na forum międzynarodowym. W kodeksie zawarto także kryteria zagadnień związanych z produkcją oraz obrotem żywności w handlu i usługach. • Zielona Księga – Zasady prawa żywnościowego w Unii Europejskiej - księga ta zawiera główne cele prawa żywnościowego, zapewniają one iż są one przyjazne dla ich użytkowników, są spójne oraz racjonalne. Ważnym aspektem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta, zapewnienie bezproblemowego przepływu towaru na rynku Europejskim. Prawodawstwo musi zostać oparte na analizach ryzyka oraz naukowych dowodach. Według zapisów Zielonej Księgi przypisuje się odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności dostawcom oraz producentom stosującym HACCP. Muszą być one jednak wspierane i kontrolowane przez kontrolę państwową. • Dyrektywa 93/43/EEC - Higiena środków spożywczych – to główna dyrektywa określająca podstawowe warunki produkcji, przetwarzania oraz obrotu żywnością. Wymaga ona wdrożenia systemu HACCP, wprowadzenia analizy zagrożeń, monitorowania krytycznych punktów kontrolnych. Należy także wprowadzić kontrolę temperatur urządzeń chłodniczych oraz wdrożyć kodeks GHP wraz z monitorowaniem. • Biała Księga - Bezpieczeństwo żywności - uchwalona została w 2000 roku, określa ona główne zasady bezpieczeństwa żywności w tym główne priorytety i elementy polityki Unii Europejskiej na rzecz ochrony zdrowia konsumenta i żywności. Zawiera ona harmonogram wdrożenia tych działań tak, aby stworzyć jeden wspólny system. Zaproponowano także powołanie Europejskiego Urzędu Do Spraw Żywności. • 28.01.2002 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły Rozporządzenie 178/2002/WE (General Food Low Regulation). Jest to dokument o fundamentalnym znaczeniu dla stanowienia prawa żywnościowego w przyszłości. Wymienione Rozporządzenie to pierwszy dokument tej rangi. Określa ono cele i zasady prawa żywnościowego. Służy m.in.: 1. tworzeniu podstaw wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów żywności; 2. określeniu wspólnych środków, umożliwiających zapewnienie podstaw naukowych, skutecznych procedur organizacyjnych, wspierających proces decyzyjny w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz; 3. ustanowieniu ogólnych zasad regulujących sprawy żywności i pasz w ogólności, a bezpieczeństwo żywności i pasz na poziomie wspólnoty i krajowym, w szczególności; 4. powołania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Prawo żywnościowe w Polsce Podstawową regulacją prawną w zakresie bezpieczeństwa żywności w Polsce jest ustawa z dnia 26.08. 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ.U.NR.171. poz. 1225). Podstawowymi celami tej ustawy jest regulacja przepisów bezpieczeństwa żywności oraz ich dostosowanie do regulacji prawnych Unii Europejskiej. Ustawa ta nakłada na producentów żywności odpowiedzialność za jakość produkowanych wyrobów, ustala dozwolone oraz niedozwolone substancje jakie mogą być stosowane w produkcji, najwyższe dopuszczalne poziomy pestycydów stosowanych w uprawach a także maksymalną zawartość zanieczyszczeń chemicznych oraz biologicznych zawartych w środkach spożywczych. Wprowadza się także odpowiednie standardy higieny zakładów zgodne Unią Europejską oraz zasady kontroli urzędowej zakładów przetwórstwa spożywczego. W ustawie zawarte zostały sankcje karne za niestosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych. Ustawa nakłada na właścicieli z sektora branży spożywczej obowiązek wdrażania zasad GMP, GHP oraz systemu HACCP . Ustawa normuje również przepisy względem wprowadzania do obrotu środków żywnościowych. Nakłada ona na producentów obowiązek wprowadzenia odpowiednich procedur w razie wykrycia żywności niebezpiecznej, aby jak najszybciej wycofać ją z obrotu. Operatorzy żywności zobowiązani są także do rejestrowania danych poprzez, które można zidentyfikować dostawce. miejsce produkcji oraz wyrób gotowy. Ustawa określa proces przeprowadzania kontroli urzędowej, a szczególnie zakres obszaru na jakim mają przeprowadzić inspekcję kontrolerzy. Kontrola zakładu produkcyjnego obejmuje ocenę : • stanu czystości w pomieszczeniach zakładu produkcyjnego oraz obszaru przyległego; • układu funkcjonalnego budynku z szczególną uwagą dotycząca podziału obszaru produkcyjnego na strefę brudna i czystą oraz krzyżowanie się dróg transportowych; • wyposażenie zakładu w maszyny i urządzenia oraz ich stan techniczny ; • sposób oznaczenia gotowych produktów; • jakość oraz data przydatności surowców, półproduktów oraz gotowych wyrobów; • stanu higieny oraz zdrowia personelu; • sposobu usuwania odpadów i resztek pokonsumpcyjnych oraz częstotliwość przeprowadzanego procesu; • aktualne wyniki badań wody oraz jej jakość; • zabezpieczenie zakładu przed owadami oraz gryzoniami; • oznaczenie stanowisk pracy.

 


 

 

Partnerzy

 • Stowarzyszenie Kucharzy Polskich
 • Pomorska Akademia Kulinarna
 • Czas na gęsine
 • Hotel Słoneczny Młyn
 • Gastroexpo
 • Zsgh
 • Ogólnopolski Festiwal Zalewajki
 • Targi EkoStyl
 • ProGastro
 • Doceń Polskie
 • PolagraGastro
 • World Hotel
 • Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA®
 • Ogólnopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy
 • Warsaw Gastro Show
 • Mazury Horeca
 • eurogastro
 • World food warsaw
 • Foodexpo
 • kongres
 • POLAND 100 BEST RESTAURANTS 2017
 • Worldfood